Skip to main content

Impressie fusiefeest en ALV in Veenendaal

Een optreden van de band Lev, een panelgesprek met Andries Knevel en Tabitha van Krimpen over de toekomst van de kerk, een schilderij door Otto de Bruijne, de lancering van een nieuwe app en niet te vergeten: gekleurd fusiegebak. Met onder meer deze ingrediënten en zo’n 250 bezoekers vanuit aangesloten gemeenten uit het hele land werd zaterdag in Veenendaal de fusie van twee kerkgenootschappen gevierd: de Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten gaan samen verder, voor nu onder de naam Unie-ABC.

Bekijk hieronder meteen twee filmpjes voor een sfeerimpressie: links een uitgebreidere, rechts een kortere in 1 minuut. 

Nieuwe gemeente

De dag begon met een korte ledenvergadering onder leiding van een oude bekende: Albrecht Boerrigter die jarenlang Algemeen Secretaris van de Unie was. Daarin passeerden niet alleen enkele zakelijke onderwerpen de revue (het arbitragereglement en de begroting voor 2024 werden met algemene stemmen aanvaard), ook mocht een nieuwe gemeente worden verwelkomd. De Alliance Church Nederland uit Hoofddorp bestaat voornamelijk uit Arabisch sprekende mensen, afkomstig uit Noord-Irak. De voorganger vertelde dat hij in een visioen van God de opdracht heeft gekregen om het Evangelie in Nederland te brengen en ‘het volk op te roepen terug te keren naar Hem’. Hij merkte aanvankelijk dat het lastig was om contact te krijgen met Nederlanders – de internationale CAMA Allliance adviseerde de gemeente om zich bij ons kerkgenootschap aan te sluiten. “En nu, zeven jaar na mijn visioen kan ik mijn roeping delen met u allemaal!”

Afscheid en welkom regiowerk

Er was ook een moment van afscheid van een van de regiocoördinatoren: Christiaan Bakker begint in januari aan een nieuwe baan bij Alpha Nederland, wat betekent dat hij stopt als voorganger in Oss én als regiocoördinator voor Unie-ABC in het zuiden van het land. We zijn dankbaar voor wat hij de afgelopen periode heeft gedaan om onze gemeenten te ondersteunen en te verbinden. Tegelijk kunnen we per januari Paul Wiersma verwelkomen als nieuwe regiocoördinator Noordwest. Paul was vijf jaar voorganger van de Baptistengemeente Haarlem, en is sinds 2016 als lid actief in de Baptistengemeente Zaanstad en spreekt daarnaast regelmatig in verschillende gemeenten. “Ik hoop dat de gemeenten in mijn regio elkaar weer wat beter gaan kennen, zodat ze elkaar ook tot een hand en een voet kunnen zijn”, zegt hij.

Ook wordt de Werkgroep Harmonisatie in het zonnetje gezet, bestaande uit Martin Baas, Dio Glaudemans en Anne Mulder. Zij hebben de afgelopen jaren heel veel werk verzet voor de fusie en gaan daar ook de komende tijd nog mee door.

Update Seminarium

Rector Hans Riphagen vertelt over de ontwikkelingen binnen het Baptisten Seminarium. Het nieuwe collegejaar zijn er zeventien nieuwe studenten bij gekomen, voor het grootste deel minorstudenten, die een theologische of andere studie volgen aan een universiteit of hbo-instelling en een half jaar lang vakken bij het Seminarium volgen. Van de in totaal 35 studenten die een van de verschillende routes volgen, bereidt de helft zich voor op het voorgangerschap, terwijl de andere helft het Seminarium voor persoonlijke verdieping heeft gevonden. Hans noemt ook de succesvolle Summerschool, die afgelopen september voor het eerst werd georganiseerd. Twintig deelnemers proefden twee dagen lang aan de theologie, onder meer met een college over kerkgeschiedenis en een oefening in exegese. Dit krijgt volgend jaar een vervolg met een nieuwe thema. De Millennial Challenge is het tweede jaar ingegaan en levert veel informatie op.

Samen Jong

Terwijl in de grote zaal de ledenvergadering plaatsvindt, is er een parallelprogramma over Samen Jong voor bezoekers die niet als afgevaardigde van hun gemeente zijn gekomen. Wouter Bandstra, voorganger van de Baptistengemeente Sneek en regiocoördinator van Unie-ABC, deelt enthousiast de ervaringen in zijn gemeente met dit programma dat via MissieNederland is geïntroduceerd.

Fusiegebak

In de lange koffiepauze staat er een gekleurd fusiegebakje voor iedereen klaar, een onderstreping van de feestelijke aanleiding waarvoor we vandaag bij elkaar zijn. Overal staan en zitten groepjes mensen geanimeerd met elkaar te praten: ontmoeting met oude én nieuwe bekenden is ongetwijfeld net zo’n belangrijk en inspirerend onderdeel van de dag als alle andere programmaonderdelen.

Zingen en felicitaties

Na de pauze maken we kennis met Bart van Nes en Bertine van den Oever die het vervolg van het programma presenteren. Eerst zingen we onder leiding van het muziekteam van de gastgemeente een aantal mooie en toepasselijke liederen: ‘U maakt ons één’, ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’ en ‘Adonai’. Vervolgens wordt een brief van de Nederlands Gereformeerde Kerken voorgelezen: dit kerkgenootschap, dat eerder dit jaar zelf ook fuseerde (Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), feliciteert ons van harte en roept op om samen te blijven bidden voor verder herstel van de kerk.

Vervolgens zien we in een filmpje hoe een aantal (oud-)bestuursleden terugkijken op het fusieproces (zie hieronder). Ook worden we via twee videoboodschappen gefeliciteerd door de European Baptist Federation en de Baptist World Alliance. Namens de Alliance World Fellowship/Emerald van CAMA is Eoghan Cosgrave in ons midden om hetzelfde te doen.

Martin Edens, voorganger van De Ontmoeting in Wageningen en rapper bij Damascus Hiphop, heeft een bijzondere bijdrage in ‘spoken word’ voor ons voorbereid onder de titel 'Eenheid': in het verhaal over een verjaardag en de heel verschillende familieleden die daar bij elkaar zijn kunnen we ons gemakkelijk herkennen.

De toekomst van de kerk

Dan staat er een gesprek over de toekomst van de kerk op het programma. Presentator en theoloog Andries Knevel is gekomen om hier vanuit het oogpunt van de samenleving iets over te zeggen, Algemeen Secretaris Peter Stoter benadert het onderwerp vanuit het perspectief van ons eigen kerkgenootschap en Tabitha van Krimpen, voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands, bekijkt het vanuit de jonge generatie.

> Maatschappelijk perspectief

Het beeld dat Andries Knevel schetst is aanvankelijk somber, zegt hij zelf ook. “Uit onderzoek blijkt dat de kerk een nog slechter imago heeft dan politici: mensen vinden de kerk hypocriet, exclusief, discriminerend en onderdrukkend.” Hij constateert dat onze boodschap niet meer aan lijkt te sluiten bij de behoeften van de samenleving: “met zingevings- en betekenisvragen kloppen mensen bij een psychiater aan in plaats van bij de kerk”. Is er dan geen toekomst voor de kerk? “Ja, toch wel, heel veel zelfs! Alleen moeten we niet denken vanuit het behoeftepatroon van de samenleving, maar de kerk opnieuw definiëren vanuit de openbaring van God. Christus centraal, dat moet het uitgangspunt zijn.” Veel christenen steken in op dienstbaarheid, troost en bijvoorbeeld zorg voor de schepping. “Allemaal goede dingen, maar dat moet niet het enige zijn”, denkt Andries. “Als we helpen in een voedselbank of voor het klimaat opkomen, moeten we niet vergeten te delen wat ons motiveert.” Want wat is uiteindelijk de eeuwigheidswaarde van het streven naar gerechtigheid als mensen daar Jezus niet door leren kennen? Tot slot benadrukt hij hoe belangrijk het is om oog te hebben voor onze eigen jeugd. “Het kost vijftig keer meer energie om een nieuw iemand binnen te halen, dan om je eigen kinderen binnen te houden!”

> Perspectief van Unie-ABC

Peter Stoter is aan de beurt. Hij wijst op de toename van het aantal christenen op andere continenten (Azië, Afrika, Zuid-Amerika) en de afname in de westerse wereld. “Afgelopen zomer tijdens een conferentie stelde een kerkplanter uit India de vraag: ‘Wat is er de afgelopen honderd, tweehonderd jaar bij jullie veranderd? Vroeger waren jullie bereid om alles op te geven om het Evangelie over de wereld te verspreiden, nu zijn jullie bang om het er met je buren over te hebben!’ Het doet me denken aan de vergelijking van Jezus over de tarwekorrel die moet sterven om vrucht te dragen. Hoe groot is ons verlangen naar herleving van de kerk?” Hij wijst ook op Jesaja 60:1-3, waar staat dat God in Jeruzalem woont en dat Zijn licht de volkeren zal trekken. “Als God in ons woont, zullen er ook mensen op Zijn Licht afkomen.” Peter noemt de nieuwe visieslogan van Unie-ABC: Laat het Licht zien. “Dat is allereerst een gebed dat God óns het Licht laat zien, ten tweede dat we elkaar het Licht laten zien en ten derde dat God door ons heen het Licht aan de wereld wil tonen.” De drie bijbehorende sleutels om dat praktisch te maken zijn: Woord en gebed (“Lees je Bijbel, bid elke dag”), liefhebben in de eigen gemeenschap, niet heersen, maar dienen, en goed omgaan met meningsverschillen, en vanuit die twee aspecten getuigen in de wereld. Daar zijn oude, maar ook nieuwe vormen voor – net als Jezus via gelijkenissen zijn boodschap herkenbaar maakte voor de mensen in zijn tijd. Denk binnen onze gemeenschap aan tools als Samen Jong, de Millennial Challenge, de vijftien pioniersplekken en Mission Partners.  

> Jongerenperspectief

Tabitha van Krimpen schetst allereerst een beeld van de huidige jeugd. “Veel jongeren voelen zich onzeker: ze staan eenzaam en machteloos te midden van oorlogen, de klimaatcrisis, identiteitsvragen … De kerk heeft een bevrijdende boodschap te bieden: je bent gekend, je wordt gezien door God, je bent voor Hm genoeg in een wereld waar het schijnbaar altijd beter kan en moet.” Tabitha ziet voor volwassen christenen een belangrijke taak om jongeren te helpen in het geestelijk volwassen worden. “Ze horen dat God van hen houdt. Maar wat betekent dat voor de manier waarop je je leven inricht? Het is belangrijk dat er mensen zijn die voorleven hoe je struikelend en strompelend achter Jezus aan kunt gaan, dat de moeilijke vragen in de kerk niet worden gladgestreken, dat mensen hun worstelingen en kleerscheuren óók in de gemeente delen.” Dat geldt niet alleen voor jongeren: “Mijn ideaal is dat elk mens, jong en oud, een mentor heeft én is.” Vaak wordt gezegd dat jongeren de toekomst zijn, maar: “jongeren zijn het héden! We vormen in de gemeente sámen het Lichaam van Christus. Veel kerken hebben te veel aandacht voor structuren en beleidsplannen, en het is gemakkelijker en veiliger om de status quo in stand te houden. Maar een tijd van crises is ook een tijd van kansen: jongeren kennen vaak zo weinig medegelovigen dat ze al blij zijn als ze een andere christen treffen. Zij zijn daardoor geneigd veel meer naar de overeenkomsten dan de verschillen te zoeken. Laat dit een inspiratie zijn: we zijn als christenen verschillend en toch verbonden.”

Na een kort gesprek met de zaal over dit onderwerp, sluit Martin Edens het onderdeel af met nog een ‘spoken word’-bijdrage.

Nico Schipper krijgt het woord. Hij is bekend van het houtsnijwerk dat hij maakt en tijdens Algemene Ledenvergaderingen verkoopt. De opbrengst is voor projecten in Israël. Nico heeft een houten kruis gemaakt met daarin een open silhouet van Jezus. Door dit silhouet kunnen we elkaar zien, elkaar de hand geven. Hij geeft dit houtsnijwerk aan Unie-ABC.

Nieuwe Unie-ABC-app

Voor we gaan eten, presenteert Peter Stoter de nieuwe Unie-ABC-app. Daarin kunnen we ook na deze dag contact houden, bijvoorbeeld door gemeentenieuws en gebedspunten met elkaar te delen, en elkaar in specifieke groepen te inspireren op het gebied van onder meer Samen Jong, pionieren en zending. Hij stelt voor om tijdens de maaltijd de app meteen op je telefoon te installeren – voor het eind van de avond zijn er meer dan honderd gebruikers in de app.

  • Lees hier meer over de app en installeer hem snel op je telefoon!

Foodtruck

Buiten in de regen staat inmiddels een foodtruck, waar we allemaal een portie patat, een burger en een portie churros kunnen halen. De rij die zich vormt staat binnen in het gebouw, en al wachtend zijn de mensen weer druk in gesprek. Op deze manier is er opnieuw veel gelegenheid om elkaar ook te ontmoeten.

Lev en Otto de Bruijne

Na het eten begint het avondprogramma met een optreden van de band Lev. Zij brengen in de loop van de avond luisterliederen en er wordt ook sámen gezongen. Ze zingen onder meer over de gebrokenheid van het leven: hoe er soms veel vragen en weinig antwoorden zijn, maar dat God in elke situatie aanwezig is.

Kunstenaar en spreker Otto de Bruijne heeft een groot drieluik voor Unie-ABC geschilderd, met als thema ‘Licht’. Het doek wordt onthuld door twee bestuursleden, Els Leeuw en Robert Bezemer. Otto vertelt inspirerend over zijn gedachten achter het schilderij. Naderhand ontvangen de aanwezigen een kaart met een afbeelding en de uitleg ervan.

Avondmaal

Voor we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren treedt Lev nog een keer op. We sluiten af met het samen zingen van ‘Groot is uw trouw, o Heer’. Na de viering staan alle aanwezigen in een kring in de zaal en zingen elkaar de zegen toe, een indrukwekkende afsluiting van een prachtige dag!

Gerdien Karssen, communicatiemedewerker Unie-ABC

Bekijk hieronder nog een uitgebreide fotoreportage van het dagprogramma door Rik de Ruijter.