Skip to main content

Terugblik op MISSIE.NU en ALV dag – voorjaar 2023

Nieuws

16 mei 2023

In Arnhem verzamelden zich een kleine honderd mensen voor de Missie.nu dag. Later op de dag groeide dat naar zo’n 140 deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering van Unie en ABC.

Eén van de doelen van Unie-ABC is het bevorderen van eenheid en onderlinge liefde in onze geloofsgemeenschap. Zeker nu we dichtbij het fusiemoment staan is het belangrijk elkaar te kennen en vertrouwen. Met zoveel verschillende mensen en meningen is het juist een plaats om te oefenen en elkaar te inspireren.

De dag begon met twee lezingen van Evert-Jan Ouweneel en Jan Wolsheimer, onze nieuwe CAMA Zending directeur. Hoe reageren we op crises? Evert-Jan zette ons op scherp, onze track-record als mensen is niet heel geweldig om crisis te voorkomen. En als christenen doen we het meestal niet beter dan niet- of anders gelovende mensen. Wat onderscheidt ons dan? Juist in onze beperking en gebrek aan oplossingen mogen we wijzen op Jezus en dat deed Evert-Jan gepassioneerd.

Jan werkte dat verder uit met de diagnose van Esther Fennema (boek: het verlaten individu), maar ook met gedachten de rol van de kerk in de behandeling. Jan stond stil bij de haast van onze tijd en daartegenover het langzame proces van geestelijke vorming door Gods Geest.
In alles werd deze dag gewezen op Christus zelf. En als iets Iemand verbindt, dan is het onze Heer.

De lezingen waren zeer de moeite waard en zijn terug te zien op www.missie.nu.

Die verbinding met Jezus werd ook in de ALV gezocht, door het eerste uur samen te zingen, bidden en avondmaal te vieren. Gijs de Bree stond in de overdenking stil bij de visie die Unie-ABC geformuleerd heeft: Laat het Licht zien, aan de hand van 1 Johannes 1:5-10.
Als wij als gemeenschap in afhankelijkheid van het Licht van de wereld Hem willen weerspiegelen, onderling en naar buiten toe, dan moet dat meer zijn dan een papieren werkelijkheid. Johannes schreef “Als wij zeggen dat…”, en het niet doen dan misleiden we onszelf, “maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Later die middag werkte Peter Stoter die visie uit in drie doelen en de activiteiten die we samen ontplooien. In de regioavonden waren die besproken en geëvalueerd. De komende tijd hoopt het bestuur die verder uit te werken om zo richting te geven aan Unie-ABC.

Meer over de visie en doelen kun je hier lezen: www.unie-abc.nl/visie.

Maar er gebeurde meer. In het eerste vergaderblok werd Baptistengemeente Muntendam verwelkomd als nieuw lid. De financiën van 2022 en 2023 werden besproken en we namen na 10 jaar dienstverband afscheid van Boudewijn van Schoonhoven als directeur van CAMA Zending.

Na de maaltijd werd de focus gelegd op het fusieproces. De statuten, het huishoudelijk reglement (HR) en arbitragereglement (AR) werden samen besproken onder leiding van technisch voorzitter Marco de Vos. De laatste werd voorzien van enkele suggesties en komt in de volgende ALV terug op de agenda.

De Uniegemeenten stemden ruimhartig in met statuten en HR en een definitief fusiebesluit. De aanwezige ABC gemeenten waren hier ook voor, maar omdat het vereiste quorum van 75% van de aangesloten gemeenten niet gehaald werd, besloot men om een schriftelijke stemming te laten volgen. Als die positief wordt afgerond kan de fusie ook formeel afgerond worden. Dat zou een historisch moment zijn in de Nederlandse baptistengeschiedenis.

Het was een lange maar vruchtbare dag waarin naast ontmoeting en gesprek ook belangrijke besluiten genomen werden. Jurgen Lindenhols sloot de bijeenkomst op indrukwekkende wijze af met Filippenzen 2:1-11, de oproep tot eensgezindheid en de lofzang op Christus.

En daarmee mochten we terugkijken op een bijzondere dag als geloofsgemeenschap.

Kijk mee voor een terugblik.