Skip to main content

Impressie Algemene Ledenvergadering

Nieuws

17 november 2022

Een inspirerende opening over het belang van onderlinge bemoediging, praktisch aan de slag met de Millennial Challenge, afscheid én verwelkoming van gemeenten, medewerkers en bestuursleden, en een zinvol gesprek over conceptnotulen – de Algemene Ledenvergadering van 11 november in Veenendaal had een afwisselend programma.

De impact van woorden

22 11 ALV MarcoKalinMarco Kälin, voorganger van de gastgemeente De Regenboog Noord, verzorgde de opening. Hij las Hebreeën 10:24-25 en riep de aanwezigen in aansluiting daarop om meer aandacht te hebben voor het elkaar bemoedigen en aanvuren in de gemeente en, ook breder, in onze geloofsgemeenschap. “Woorden zijn belangrijk en kunnen zowel positief als negatief een enorme uitwerking hebben, die iemand soms zelfs levenslang kan bijblijven”, zei hij, waarbij hij ook verschillende verzen uit Spreuken aanhaalde. “Woorden kunnen steken of verzachten, hoopvol zijn of opbeuren, iemand weer op het juiste pad helpen … Maar ik heb de indruk dat we ook onder broeders en zusters te vaak uit beleefdheid aan elkaar vragen hoe het gaat, terwijl we ondertussen rondkijken wie er nog meer aanwezig is, of dingen zeggen die oppervlakkig of niet helemaal gemeend zijn. Ook dat kan een verkeerde uitwerking hebben, want de ander merkt dat vaak toch wel op. En als we zeggen: ik zal ervoor bidden – en dat is natuurlijk heel belangrijk! – waarom dan niet meteen samen een moment van gebed nemen?” Juist de gemeente is de aangewezen plek voor het omzien naar elkaar, betoogde Marco, “en in hoeverre dat lukt weerspiegelt in zekere zin in welke mate de liefde van Jezus aanwezig is.”

Mission Partnerships

Na de opening was het woord aan Arie Verduijn, emeritusvoorganger van de Baptistengemeente De Verbinding in Veenendaal. Hij vertelde met groot enthousiasme over een nieuwe ontdekking die hij had gedaan, namelijk Mission Partnerships van de European Baptist Federation (EBF). Daarbij gaan gemeenten voor vijf jaar een partnerschap aan met kerkplantingsprojecten in landen waar het Evangelie nog niet wijd verbreid is. “Het gaat daarbij om financiële ondersteuning, maar ook om wederzijds contact en gebed voor elkaar”, lichtte hij toe. “Ook kleine gemeenten kunnen meedoen, want je kunt met meerdere gemeenten samen één zo’n beginnende gemeente of lokale kerkplanter ondersteunen.” Hij was daarbij ook eerlijk over de inspanning die het vergt: “Het is best een uitdaging om het contact goed te onderhouden, mede door de afstand, het verschil in taal en cultuur. Maar het is zeker de moeite waard om eens te onderzoeken of het wat voor je gemeente is.”

  • Lees hier een blog van Peter Stoter over Mission Partnerships

Welke kleur ben jij?

22 11 ALV MarijnVlasblomNa de pauze gingen we aan de slag met de Millennial Challenge, een project van het Baptisten Seminairum, onder leiding van Marijn Vlasblom. Marijn las allereerst Handelingen 15:1-18, waarin ‘een felle woordenstrijd’ ontbrandt over de manier waarop bekeerde heidenen zich moeten verhouden tot de joodse wet. “De eerste gemeentevergadering”, aldus Marijn. “Ondanks dat mensen heel verschillende meningen hadden en daar flink op botsten, wisten ze: we zijn wel aan elkaar gegeven om samen te onderscheiden wat Jezus van ons vraagt.” Hij legde uit dat in de Millennial Challenge gemeenten zijn uitgedaagd om met millennials – een leeftijdsgroep die massaal de kerk verlaat, omdat ze er geen binding meer mee voelen – in gesprek te gaan over de manier waarop zij de Bijbel lezen en ‘leven’. “In dat kader hebben we een kleurenmodel ontwikkeld om inzicht te geven in verschillende manieren waarop mensen tot bepaalde overwegingen en overtuigingen komen. Het doel daarvan is niet om te bepalen wat de beste manier is, maar om meer begrip te krijgen voor broeders en zusters die er anders in staan dan jijzelf.” Onder elke kleur wordt onder meer iets gezegd over hoe iemand naar de Bijbel en de wereld kijkt, en wat hij eigenschappen van een goede leider en een succesvolle kerk vindt.

Met dat kleurenmodel gingen we tijdens de ALV ook aan de slag: eerst werden de eigenschappen per kleur op een rijtje gezet, vervolgens bepaalden de aanwezigen in welke kleur zij zich het meest herkenden en werden op die manier vier groepen gevormd – opmerkelijk genoeg waren alle kleuren in behoorlijk gelijke aantallen vertegenwoordigd. Tot slot gingen we in kleine groepjes van verschillende kleuren in gesprek, waarbij ieder iets toelichtte over zijn eigen kijk op de zaken, en waarbij werd nagedacht hoe mensen van verschillende inzichten en insteken toch samen gemeente kunnen zijn.

  • Bekijk hier de powerpoint die werd gebruikt met een toelichting op de kleuren
  • Lees op begrijpendleven.net meer over het project en beluister de podcasts

Update landelijk werk

Na een tweede pauze begon het vergaderdeel, waarbij Caroline Blom uit de Baptistengemeente Alphen aan den Rijn Noord tot voorzitter werd benoemd.

Allereerst kregen we een update over verschillende takken van het landelijk werk. Oud-rector Teun van der Leer vertelde onder meer dat het Baptisten Seminarium het nieuwe collegejaar met twaalf nieuwe studenten in verschillende routes is gestart. Vier van hen volgen de nieuwe master aan de Vrije Universiteit. Zestien studenten zijn aan de tweejarige Sprekersroute begonnen, die nu in totaal 32 deelnemers telt. Peter Koobs, regiocoördinator in de regio Noordoost, lichtte toe waar hij en zijn collega’s mee bezig zijn, waaronder: de toerusting van oudsten en leiders via het Digitale Leerplatform, de organisatie van twee regio-ontmoetingen per jaar en het faciliteren van ontmoeting tussen voorgangers. Oeds Blok, coördinator gemeentestichting en pionieren, vertelde dat er maar liefst achttien pioniersplekken bezig zijn, in verschillende vormen, waarbij Unie en ABC zich op een mooie manier vermengen. Via deze initiatieven zijn er contacten met honderden mensen die ver van de kerk staan. Ook noemde hij nieuwe ontwikkelingen, in Haarlem, Pernis, Vianen en de regio Noord-Nederland. Hij riep op tot ‘rugdekking’ van de bestaande gemeenten: “Er is maar één Lichaam; laten we van elkaar leren en voor elkaar bidden, benoem de bijeenkomst van de pioniersgroep in jouw woonplaats ook eens in je eigen dienst, of ga er zelf eens naartoe.”

Afscheid

Een bijzonder moment betrof de update over een aantal gemeenten dat hun lidmaatschap het afgelopen halfjaar heeft opgezegd. Algemeen Secretaris Peter Stoter benoemde om welke gemeenten het ging en welke redenen er waren genoemd om afscheid te nemen – feedback die we ondanks alles graag horen, zodat we er ook wat mee kunnen doen, zei hij. Dat laatste benadrukten vervolgens ook bestuursleden Geertje Plug en Robert Bezemer: zij verwoordden dat het afscheid pijnlijk is, maar dat in de afgelopen jaren echt rekening is gehouden met wensen en suggesties die vanuit gemeenten zijn gekomen. Zij blijven van harte uitgenodigd om actief mee te denken. Tot slot werd gebeden voor de vertrekkende gemeenten. Goed nieuws op dit gebied was er overigens ook: er heeft ook weer een gemeente zich gemeld om lid te worden.

Bestuurslid Els Leeuw lichtte vervolgens de begrotingen voor Unie en ABC voor 2023 toe. Daarbij gaf zij aan dat het vertrek van de genoemde gemeenten gevolgen heeft voor de inkomsten. Zij stelde voor om de voorliggende begrotingen wel in stemming te brengen, met daarbij de opdracht aan het bestuur om in de voorjaarsvergadering met een nieuwe, weer sluitende versie te komen. De Unie-gemeenten stemden unaniem in met hun begroting. De ABC-gemeenten haalden het quorum niet en zullen op korte termijn schriftelijk stemmen.

Wisseling van de wacht

22 11 ALV Afscheid bestuursledenEr volgde nu een moment van afscheid en verwelkoming op het gebied van medewerkers en bestuur. Ria van Harten, die 21 jaar geleden als secretaresse bij het CAMA-kerkgenootschap begon, en daarna voor ABC en Unie-ABC werkte, nam afscheid om aan een nieuwe baan te beginnen. Zij werd hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet. Haar opvolgster Natanja Corsèl kon ook al worden voorgesteld – fijn dat Ria haar werk de afgelopen paar weken goed heeft kunnen overdragen. Tot slot werd met veel dank afscheid genomen van scheidend bestuursleden Geertje Plug en Hans Ottens. Ook kon al een nieuwe kandidaat worden voorgesteld: Martijn van Geilswijk, voorganger van de Baptistengemeente Leiden. Over zijn kandidatuur wordt binnenkort schriftelijk gestemd.

  • Lees hier een interview met Ria van Harten

Statuten

Het laatste onderwerp van de agenda betrof een eerste concept van de statuten voor de nieuwe fusieorganisatie. Bestuursvoorzitter Robert Bezemer lichtte de gemaakte keuzes toe en ging vervolgens in op de vragen en suggesties die vanuit de zaal kwamen. Bij een peiling onder de aanwezigen tot slot bleek dat een overgrote meerderheid ‘zich herkende in de richting die de statuten gingen’, enkelen gaven aan dat er wat hen betreft nog het nodige aangepast moet worden. Alle suggesties gaan mee naar de commissie, die volgend jaar met een herziene versie hoopt te komen.

De ontmoeting werd afgesloten met een Syrische maaltijd, waarbij aan de verschillende tafeltjes volop gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om elkaar nogmaals in kleinere setting te ontmoeten en na te praten.

Gerdien Karssen,
communicatiemedewerker Unie-ABC

  • Bekijk hier een uitgebreide fotoreportage van de ALV door Sjoerdt de Ruijter