Skip to main content

Impressie Algemene Ledenvergadering

Nieuws

20 mei 2022

Een gesprek over de contributie, de viering van het Heilig Avondmaal en workshops over actuele onderwerpen zoals het betrekken van jongeren en millennials bij de gemeente en realistische verwachtingen over het functioneren van je voorganger. Dat waren enkele ingrediënten van de Algemene Ledenvergadering die woensdag 18 mei in Ede werd gehouden. Een impressie.

Ruimte geven én vasthouden

Om twee uur begon het programma met een opening door Algemeen Secretaris Peter Stoter. Hij las Johannes 15 vers 12, waarin Jezus zijn volgelingen het gebod geeft elkaar lief te hebben. Vervolgens legde hij een link tussen de op handen zijnde fusie van Unie en ABC en het sluiten van een huwelijk. “Als je trouwt, beloof je elkaar trouw zonder elkaar écht goed te kennen, en in de loop van de jaren ontdek je zowel goede kanten als wat mindere punten van de ander”, zei hij onder meer. “De fusie waar we voor staan is meer dan een transactie, meer dan het afwegen van kosten en baten; een belangrijk motief is onze gedeelde liefde voor de Here Jezus en voor zijn kerk. Net als in een huwelijk ga je een relatie met elkaar aan, zonder dat je het over alles eens bent. Dan komt het erop aan om elkaar de ruimte te geven én elkaar vast te houden, ervoor te kiezen om het gebod van Christus na te volgen en elkaar lief te hebben. De eenheid waar Jezus voor bidt vloeit daar dan uit voort.”

Jaarverslag en jaarrekeningen

22 05 ALV StemmenHet vergaderblok stond onder de capabele leiding van Marco de Vos. Allereerst werden enkele highlights uit het jaarverslag genoemd en werden kort de jaarrekeningen van Unie en van ABC toegelicht. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de respectievelijke jaarrekeningen. Voor de ABC-gemeenten gold overigens dat er niet voldoende afgevaardigden waren om rechtsgeldig te kunnen stemmen. Daarom zal over de verschillende voorstellen voor hen nog een schriftelijke stemronde volgen.

Nieuwe regiocoördinator 

Christiaan Bakker stelde zichzelf voor in een filmpje. Hij is onlangs begonnen als regiocoördinator in de provincies Limburg en Noord-Brabant en volgt daarmee Jonathan Schouten op.

Contributie

Een belangrijk vergaderonderwerp betrof een voorstel over de contributie. In het fusieproces wordt gezocht naar een manier om het bedrag dat gemeenten aan het kerkgenootschap betalen te harmoniseren. Uit de vijf regioavonden die in maart en april door circa 120 vertegenwoordigers van gemeenten werden bezocht, kwam het voorstel om af te stappen van een vast bedrag per lid, en in plaats daarvan over te gaan naar een afdracht van 3,5% van de gemeentebegroting. Voordelen van deze berekening zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, de inkomsten van leden, vrienden én gasten van gemeenten meetellen, en er een eind komt aan met regelmaat terugkerende gesprekken over verhoging van de contributie. Daarbij werd genoemd dat er altijd mogelijkheden zijn om dispensatie te vragen als een gemeente het berekende bedrag niet kán betalen.

Er waren diverse reacties op het voorstel vanuit de zaal: zowel steunbetuigingen als bezwaren. Zo werd benadrukt dat aan een toekomstige begroting de vraag ten grondslag ligt wat je als kerkgenootschap wil zijn. Uit de regioavonden bleek dat er nog steeds veel draagvlak is voor de pijlers die er nu zijn: opleiden van voorgangers en raadsleden, verbinding tussen gemeenten via het regiowerk, praktische ondersteuning en samenwerking, en gezamenlijke inzet voor gemeentestichting ver weg en dichtbij. Verschillende aanwezigen onderstreepten het belang van het Baptisten Seminarium waar een groot deel van de Unie- én ABC-voorgangers is opgeleid en wordt bijgeschoold. Anderen noemden de eigen kleine begroting als argument om geen verhoging van de bijdrage te zien zitten. De Unie-gemeenten namen het voorstel met ruime meerderheid aan. Bij de peiling onder ABC-gemeenten (zij stemmen dus later schriftelijk) stemde twee derde van de aanwezigen voor.

22 05 ALV Zaal van bovenaf

Verlengen termijn bestuur

Een ander voorstel betrof de verlenging van de termijn van het interim-bestuur met twee jaar. Nu het fusieproces, mede als gevolg van de coronapandemie waardoor er geen ledenvergaderingen mogelijk waren, is vertraagd, wil het bestuur de continuiteit waarborgen door hun termijn van twee jaar met nog eens twee jaar te verlengen. Niemand vond het nodig hierover te stemmen, maar met handopsteking werd waardering en steun aan het bestuur betuigd.

22 05 ALV Nieuwe gemeenteNieuwe gemeente

De Evangelische Gemeente Zutphen stelde zich met een filmpje voor. Deze gemeente heeft het lidmaatschap van ABC aangevraagd. Bestuursvoorzitter Robert Bezemer verwelkomde de gemeente en deed verslag van het kennismakingstraject.

22 05 ALV Afscheid IngeborgAfscheid Ingeborg te Loo

Tot slot van het vergaderblok werd afscheid genomen van Ingeborg te Loo. Zij werkte sinds 2008 bij de Unie, eerst als gemeenteopbouwwerker, later als leider van het team Missionaire Gemeente Opbouw. De afgelopen jaren was zij betrokken als docent bij het Baptisten Seminarium. Rector Hans Riphagen sprak haar toe en bedankte haar voor haar inzet. Hij noemde specifiek hoe Ingeborg aandacht had gevraagd voor het onderscheiden van Gods Geest, en voor het welzijn van voorgangers. Ingeborg gaat zich nu volledig inzetten voor het International Baptist Theological Seminary in Amsterdam, waar zij al voor werkt, en blijft daarnaast nog wel lesgeven aan het Seminarium.

Workshops

22 05 ALV WorkshopNa een koffiepauze, waarin volop gelegenheid was voor ontmoeting en bijpraten, was het tijd voor de workshops. In vijf ruimtes werd gesproken over een praktijkonderzoek van studenten in de Stadskerk in Groningen waar wordt geëxperimenteerd met kleine communities, de zoektocht naar de volmaakte voorganger en het stellen van gezonde verwachtingen, de (on)mogelijkheden van millennials, de uitdaging om jongeren te betrekken bij het gemeente-zijn, en het vormgeven van zendingswerk in de gemeente en het kerkgenootschap.

Avondmaalsviering

22 05 ALV AvondmaalPeter Kos, voorganger van Baptistengemeente Op Doortocht in Ede, leidde de viering van het Heilig Avondmaal. Hij sprak over Psalm 133, een pelgrimslied van Joden uit heel Israël die voor de grote feesten naar Jeruzalem trokken om elkaar te ontmoeten en God samen groot te maken. Peter benoemde de ‘eenheid in verscheidenheid’: de mensen hadden allemaal een andere achtergrond, kwamen uit heel verschillende delen van het land, maar wisten zich tot kinderen van dezelfde Vader. ‘Hoe goed en hoe heerlijk’ is het dan om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten, zoals de Psalm zegt. Zo hebben we dat zelf misschien ook wel ervaren, toen we na de coronalockdowns weer in de gemeente konden komen. En vandaag, nu we na lange tijd elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten als vertegenwoordigers van de gemeenten, verbonden in hetzelfde geloof, door God aan elkaar gegeven, vergaderd rond de viering van het Avondmaal.

Maaltijd

22 05 ALV MaaltijdNa een heerlijke en uitgebreide avondmaaltijd, prima verzorgd door de organiserende vrijwilligers, gingen de aanwezigen ten slotte huiswaarts.

Gerdien Karssen
Communicatiemedewerker Unie-ABC

Foto's: Sjoerdt de Ruijter

Dit is een impressie van de bijeenkomst. Zoals gebruikelijk ontvangen de aangesloten gemeenten later de notulen en hebben dan de mogelijkheid daarop te reageren.

Een uitgebreidere fotoreportage van Sjoerdt de Ruijter volgt later nog op deze pagina.