Skip to main content

Rapport Evangelische Protestanten anno 2020

Nieuws

27 november 2021

Evangelisch Protestantse gelovigen vandaag de dag combineren traditionele christelijke geloofsovertuigingen over de Bijbel, de schepping en het verlossende werk van Jezus Christus met meer hedendaagse opvattingen over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, juist ook in kerkelijke zin. Dat blijkt uit het eerste, beschrijvende rapport van een onderzoek dat de Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit en het Baptisten Seminarium Amsterdam hebben gehouden onder ruim duizend gelovigen binnen het evangelisch Protestants spectrum. Het rapport is gisteren tijdens een mini-symposium gepresenteerd en besproken met betrokkenen uit diverse kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

21 11 Onderzoek evang prot 2

Uit de presentatie tijdens het symposium

Modern orthodox

Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de achtergrond, kerkelijke verbondenheid, geloofsovertuigingen en waardenoriëntaties van deze specifieke groep christenen. De afgelopen maanden zijn de gegevens geanalyseerd en is een eerste beschrijvende rapportage opgesteld. “Wat opvalt, is dat de onderzochte groep evangelische christenen een vrij homogene groep is wat betreft kerkelijke achtergrond, geloofsovertuigingen en politieke oriëntatie”, licht Paul Vermeer (Radboud Universiteit) toe. “Ze zijn qua geloof te karakteriseren als modern orthodox en op politiek gebied als gematigd progressief. Zo vinden ze een meer rechtvaardige inkomensverdeling van groot belang, hechten ze aan de vrijheid van meningsuiting, zijn ze voorstander van een ruimhartig asielbeleid en staan ze open voor etnische en religieuze minderheden, al zijn de meningen over moslims meer verdeeld. Ook klimaatverandering heeft de aandacht en een ruime meerderheid vindt dat klimaatverandering de schuld en verantwoordelijkheid van de mens is.” De onderzoekers stuitten ook op verschillen: “Verschillen in opvattingen betreffen vooral onderwerpen als abortus, euthanasie en zelfdoding en (homo)seksualiteit.” 

21 11 Onderzoek evang prot 3

Uit de presentatie tijdens het symposium

 Nadere analyse

“In hoeverre het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt een goede afspiegeling geeft van evangelisch Protestantse gelovigen in het algemeen moet nog nader bekeken worden”, vult Hans Riphagen (VU, Baptisten Seminarium) aan. “De groep die in het onderzoek in beeld komt betreft een relatief hoogopgeleide groep christenen met een hoger dan modaal inkomen en met een sterke oriëntatie op de bredere samenleving.” Vermeer: “Ook zijn zij zeer betrokken op de geloofsgemeenschap. Deze betrokkenheid is doorgaans het gevolg van een religieuze opvoeding tijdens de jeugd, waarbij de kerkelijke achtergrond tijdens de jeugd vaak verschilt van hun huidige, evangelische achtergrond. Ook valt op dat deze kerkelijke betrokkenheid intens is en veel meer omvat dan enkel de wekelijkse kerkgang.”

Het rapport (en vooral ook de bijlage) geeft ook een interessant doorkijkje over hoe er in de achterban van Unie- en ABC-gemeenten gedacht wordt over verschillende onderwerpen.

  • De rapportage is hier te downloaden.

De komende tijd zullen de onderzoeksresultaten nader worden geanalyseerd. In de loop van 2022 en 2023 hopen de onderzoekers met meer bevindingen te komen.

Lees ook een interview met de onderzoekers in het Nederlands Dagblad (inloggen nodig)