Skip to main content

Corona-update: aanvulling CIO-advies

Nieuws

29 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 26 november waarin nieuwe coronamaatregelen zijn aangekondigd, heeft het CIO (overlegplatform kerk en overheid), waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, een aanvullend advies voor de kerken gegeven met betrekking tot de 'avondlockdown'. 

Diensten na 17.00 uur online

De minister van Justitie en veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondag 28 november in werking zijn getreden. Tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie heeft de minister-president eenzelfde appèl op de kerken gedaan. Het CIO doet een dringende oproep aan de aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.

Verder blijven de adviezen die na de persconferentie van 12 november bekend zijn gemaakt van kracht. Centraal in deze adviezen staat de oproep om de anderhalve meter afstand in het kerkgebouw in acht te nemen, daar deze opnieuw als wettelijke verplichting in de samenleving is ingevoerd. Op basis daarvan kan het voor kerken dan weer noodzakelijk worden om te bepalen hoeveel kerkgangers in het gebouw passen en om mogelijk het reserveringssysteem te herintroduceren.

Dit is het aangescherpte advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen:

 1. De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw.

  Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

  Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld.

  CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de Doop of het vieren van Eucharistie of Avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”. Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

 2. Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten.

  De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

  CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang. Zie ook aandachtspunt 7.

 3. De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

 4. Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren.

  Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via deze website

  Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.

  In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

 5. Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen heeft ook gevolgen voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

 6. Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk. Zie voor meer details de richtlijnen voor onderwijs en sport. Let op het onderscheid tussen jongeren t/m 17 jaar en daarboven (zie rijksoverheid.nl/corona).

  Ook hier zijn de basisregels van belang, zoals thuisblijven bij klachten. Dit i.v.m. de berichten over oplopende besmettingen onder jongeren.

 7. CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht. Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.