Skip to main content

Corona-update: CIO-advies van vorige week hanteren

Nieuws

12 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 12 november waarin nieuwe coronamaatregelen zijn aangekondigd, laat het CIO (overlegplatform kerk en overheid), waar ook Unie en ABC bij zijn aangesloten, weten dat begin volgende week nieuwe adviezen voor de kerken volgen. Voor komende zondag adviseert het CIO het laatst uitgebrachte advies te hanteren. Zodra er nieuwe adviezen zijn, zal Unie-ABC de aangesloten gemeenten informeren.

Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen op 4 november bevat de volgende aandachtspunten:

 1. Het advies over een veilige afstand wordt aangescherpt van “geef elkaar de ruimte” naar “anderhalve meter is een veilige afstand, bescherm je zelf en anderen”.
  CIO geeft het dringende advies om deze anderhalve meter ernstig te overwegen voor toepassing in kerkdiensten. Het komt de veiligheid van kerkgangers ten goede. Hierbij dient ook te worden bedacht dat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. Dit maakt een verantwoorde toepassing van de basisregels extra van belang.De andere basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

 2. CIO adviseert met nadruk om als kerken op een verantwoorde wijze om te gaan met en aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

 3. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

 4. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang.

 5. De mondkapjesplicht wordt uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

 6. Voor koorrepetities wordt het verplicht dat de deelnemers een coronatoegangsbewijs tonen. Dit geldt dus ook voor koorrepetities in kerkgebouwen.
  Voor het zingen van een koor of cantorij tijdens een kerkdienst geldt deze verplichting niet.
  Ook voor andere bijeenkomsten in een kerkgebouw, zoals een muziekuitvoering, gelden de daarvoor van toepassing zijnde richtlijnen voor een coronatoegangsbewijs.
  Voor georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar zal geen CTB-plicht gaan gelden.

 7. Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer tips vindt u op www.eerstehulpbijventilatie.nl.